วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารเงินแผ่นดินและการตรวจเงินแผ่นดินภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

  1. เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารเงินแผ่นดินและการตรวจเงินแผ่นดิน แก่บุคลากรของ สตง. และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
  2. เป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ด้านการบริหารเงินแผ่นดิน และการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  3. ส่งเสริมงานวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินแผ่นดินและการตรวจเงินแผ่นดิน
  4. พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการตรวจสอบระหว่างประเทศ

นโยบาย

  1. ให้การศึกษาอบรมทางวิชาการด้านการบริหารเงินแผ่นดินและการตรวจเงินแผ่นดิน แก่บุคลากรของ สตง. และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
  2. บริการข้อมูลทางวิชาการและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ /เอกชน ด้านการบริหารเงินแผ่นดิน และการตรวจเงินแผ่นดิน
  3. รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการบริหารเงินแผ่นดินและการตรวจเงินแผ่นดิน
  4. จัดการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาองค์กรการตรวจสอบระหว่างประเทศ
  5. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบสำหรับบุคลากรองค์กรการตรวจสอบระหว่างประเทศ

เป้าหมาย

บุคลากรของ สตง. หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร และการตรวจเงินแผ่นดิน บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในทุกภาคส่วน