• hrdi oag
  • คำกล่าวถวายสัตย์
  • e-learning

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบัน

โครงการรู้รักษ์สามัคคี

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 6

วัตถุประสงค เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความรักในองค์กร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ... อ่านต่อ

สตง. กับ การทำงานเป็นทีม (Team Work)

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 8

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมอย่างถูกต้อง  ๒.... อ่านต่อ

โครงการสัมนาทางวิชาการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เรื่อง "การตรวจเงินแผ่นดินและดิจิทัลภาครัฐ"

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 7

สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดนิน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เรื่อง "... อ่านต่อ