ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบัน

แสดง 1 - 8 จากทั้งหมด 8

โครงการรู้ไว ใช้ทัน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 117

วัตถุประสงค์  ๑. ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    ๒.... อ่านต่อ

จรรยาบรรณการตรวจเงินเเผ่นดินเเละสำนึกรักองค์กร

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 66

วัตถุประสงค์ 1. ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดินที่ดีตามมาตรฐาการตรวจเงินเเผ่นดินได้อย่างถูกต้อง 2.... อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบการป้องกันการทุจริตในองค์กร”

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 204

สถาบันพัฒนาข้าราชการ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบการป้องกันการทุจริตในองค์กร”  วัตถุประสงค์ ๑. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบในรูปแบบของ... อ่านต่อ

โครงการรู้รักษ์สามัคคี

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 22

วัตถุประสงค เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความรักในองค์กร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรม เป็นข้าราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทุกระดับ... อ่านต่อ

สตง. กับ การทำงานเป็นทีม (Team Work)

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 25

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมอย่างถูกต้อง  ๒. เพื่อสามารถปรับทัศนคติและปรับความเป็นตนเองให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ๓. เพื่อเพิ่มทักษะ... อ่านต่อ

โครงการสัมนาทางวิชาการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เรื่อง "การตรวจเงินแผ่นดินและดิจิทัลภาครัฐ"

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 23

สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดนิน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เรื่อง "การตรวจเงินแผ่นดินและดิจิทัลภาครัฐ"  วัตถุประสงค์ : 1.... อ่านต่อ

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัยทางงบประมาณและการคลัง

โพสเมื่อ 04 เม.ย. 2559 อ่าน 1,263

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัยทางงบประมาณและการคลัง ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ   อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสเมื่อ 02 ก.พ. 2558 อ่าน 4,067

สถาบันพัฒนาข้าราชการ จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน" และเรื่อง "วินัยทางงบประมาณและการคลัง" รุ่นที่ ๒... อ่านต่อ