จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร การควบคุมภายในมีคำตอบ

โพสเมื่อ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 606
รหัสหลักสูตร : ICe00001

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
  • เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงานในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน
  • เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
  • เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

หัวข้อการอบรม

  1. บทบาทความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานต่อระบบการควบคุมภายใน                                                                                                 ๑  ชั่วโมง
  2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และมาตรฐานการควบคุมภายใน            ๒  ชั่วโมง
  3. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน                                              ๙  ชั่วโมง
จำนวน : 2 วัน ราคา : 4,000 ฿

วิทยากร

คณะวิทยากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน