การเสริมสร้างคุณภาพการจัดเก็บรายได้และตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โพสเมื่อ 13 ธ.ค. 2559 อ่าน 27
รหัสหลักสูตร : ICe00006

วัตถุประสงค์

  • ๑.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและวิธีการจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง
  • ๒.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เสริมสร้างความรู่ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
  • ของผู้ตรวจสอบภายในพ.ศ.๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕
  • ๓.ได้มีโอกาสรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทาง หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ และการบังคับใช้ระเบียบร่วมกัน
  • ๔.ได้นำความคิดเห็น และแนวทางที่ได้ไปศึกษา เพื่อกำหนดแนวทาง หรือมาตรการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ๕.ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ๑.เจ้่าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ๒.คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

หัวข้อการอบรม

๑.การจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
๓.หลักการและวิธีการจัดเก็บรายได้แบบสัมฤทธิผล
๔.ความสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบภายใน
๕.การกำหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ จำนวน : 2 วัน ราคา : 0 ฿

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศาลล้มละลาย

รายการฝึกอบรมของหลักสูตร

ลำดับ สถานที่จัดอบรม วันที่ จำนวน สถานะ
1 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. 23 ธ.ค. 59 ถึง 24 ธ.ค. 59 852 คน เต็มแล้ว