ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมภายใน

โพสเมื่อ 11 พ.ค. 2558 อ่าน 679
รหัสหลักสูตร : ICe00005

วัตถุประสงค์

  • ๑.เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
  • ๒.เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
  • ๓.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ในส่วนของงานการเงินและบัญชี
  • ๔.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวข้อการอบรม

๑.บทบาทความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีต่อระบบการควบคุมภายใน                                                                          ๑ ชั่วโมง
๒.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ และมาตรฐานการควบคุมภายใน           ๒ ชั่วโมง
๓.การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน                                            ๙ ชั่วโมง จำนวน : 2 วัน ราคา : 4,000 ฿

วิทยากร

คณะวิทยากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน